Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser

LES DISSE VILKÅRENE NØYE – HVER GANG DU HANDLER PÅ VÅR NETTSIDE. VILKÅRENE KAN VÆRE ENDRET FRA FORRIGE GANG DU BENYTTET NETTSTEDET VÅRT TIL Å BESTILLE VARER ELLER TJENESTER. VED Å BRUKE NETTSTEDET OG VED Å FORETA BESTILLING, AKSEPTERER DU AT DU GODTAR VILKÅRENE. DERSOM DU IKKE GODTAR VILKÅRENE – IKKE BESTILL VARER ELLER TJENESTER FRA OSS GJENNOM NETTSTEDET.

1. Generelt

Denne nettsiden – https://www.mrweb.no (heretter benevnt "nettsiden") eies og drives av ADVIRA AS, med org. nr. 918 052 615 ("ADVIRA AS"). Din avtalepart når du inngår kjøp via nettsiden er ADVIRA AS. De vilkårene som følger nedenfor gjelder for alle kjøp din bedrift foretar ved bruk av nettsiden. Din bedrift blir heretter benevnt "Kunde". Kunde har rett til å videreselge de varer og tjenester som leveres av ADVIRA AS. I denne avtale benevnes da Kundens kunde for "Sluttkunde". Sluttkundens rettsforhold reguleres utelukkende av Kundens forhold til sin Sluttkunde.

Kunde har akseptert vilkårene ved å bestille varer eller tjenester gjennom nettsiden. Nettstedet er kun beregnet på bestilling av varer eller tjenester fra bedrifter med forretningssted i Norge. Ved å foreta bestilling på nettsiden, bekrefter du samtidig at du har fullmakt til å kunne binde den bedriften du bestiller for. Dersom det i ettertid viser seg at du som bestiller på vegne av bedriften ikke har slik nødvendig fullmakt, og bedriften ikke vedkjenner seg bestillingen, så har ADVIRA AS rett til å forholde seg til den person (privat) som har foretatt bestillingen på vegne av bedriften.

Alle immaterielle rettigheter til materialet som presenterer på nettsiden vår, inkludert design, grafikk, tekst, utvalg og ordning tilhører ADVIRA AS. Alle varemerker, produktnavn, firmanavn, logoer mv som er sitert til eller som det måtte være lenker til, tilhører de respektive eierne. Nettstedet vårt og alle produkter på nettstedet, herunder men ikke begrenset til bilder, illustrasjoner, videoklipp, lydfiler etc, tilhører ADVIRA AS eller våre respektive underleverandører. Uautorisert kopiering, formidling, eksempelfremstilling, reprodusering osv. er ikke tillat uten rettighetshaverens tillatelse.

ADVIRA AS er ikke ansvarlig for innholdet på ikke-tilknyttede nettsteder som kan knyttes til eller fra nettstedet vårt. Dersom du finner lenker på nettsiden, så er disse innsatt kun for enkelthets skyld, og du har tilgang til disse på egen risiko. ADVIRA AS påtar seg ikke noe ansvar for innholdet eller bruken av slike andre nettsider.

Ved levering av hjemmesider, vil Kunden også få tilbud om en service- og vedlikeholdsavtale av nettsiden.

2. Bestilling og ordrebekreftelse

Når du kontakter oss vil vi respondere på din henvendelse med et tilbud. Du blir Kunde av oss når du godkjenner det tilbud vi har gitt. Avtale om kjøp er inngått i tråd med denne avtale ved mottakelse av Kundens godkjennelse av tilbudet.

En bestilling kan inneholde både tjenester og varer. I den grad en tjeneste inneholder oppdrag som omfattes av immaterielle rettigheter, slik som design, logoer, mv, så beholdes alle immaterielle rettigheter av ADVIRA AS. Kunden kjøper retten til å bruke den vare som produseres ved hjelp av designet, logoen, mv., men har ikke rett til å fremstille eksemplarer av den, eller foreta endringer i den. Kunden kan også kjøpe de immaterielle rettighetene, da etter egen avtale med ADVIRA AS. Vi ber deg i så fall ta kontakt med oss om dette.

Dersom Kundes respons på ADVIRA AS's tilbud avviker fra tilbudet, f.eks. ved tillegg, innskrenkninger eller forbehold, så er dette å betrakte som en endret forespørsel. ADVIRA AS vil da utarbeide nytt tilbud til Kunden. Manglende mottakelse av nytt tilbud fra ADVIRA AS skal ikke betraktes som aksept av Kundens tilbakemelding, kun aksept av nytt tilbud fra ADVIRA AS er å betrakte som inngått avtale.

Kunden har alene ansvar for at aksept av tilbud som gis til ADVIRA AS er i tråd med Kundens forutsetninger og innhold av bestillingen.

Ved godkjennelse av tilbud så aksepterer kunde at ADVIRA AS kan om ønskelig bruke kunden som referanse på www.mrweb.no. Dette innebærer bl.a. fremvisning av firmanavn, logo, og levert vare/tjeneste.

3. Priser

Det tilbud som mottas fra ADVIRA AS vil inneholde priser på leveransen. Prisene er angitt uten merverdiavgift. Ved godkjennelse av tilbudet godkjennes de priser som er angitt i tilbudet.

Ved bestilling av trykksaker kommer frakt til leveringsstedet i tillegg til avtalt pris.

Endringsarbeid og tilleggsarbeid faktureres i tillegg til det arbeid som er angitt i tilbudet, og faktureres i tillegg den pris som er oppgitt i tilbudet.

Økes ADVIRA AS omkostninger som følge av Kundes forhold, herunder uberettiget reklamasjon fra Sluttkunde til ADVIRA AS gjennom Kunde, er Kunde forpliktet til å godtgjøre ADVIRA AS for dette.

4. Betaling

Ved godkjennelse av tilbud på hjemmeside vil det bli fakturert et forskudd tilsvarende 40% av avtalt pris. Når hjemmesiden er ferdig utarbeidet, faktureres restbeløpet. Dersom forskuddsbetaling på 40% ikke betales innen forfallsdato, kan Advira AS kreve restbeløpet før arbeid påbegynnes. Advira AS kan fortsatt kreve helhetlig forskuddsbetaling på hjemmesider etter avtale med kunde.

Dersom forskuddsbetaling på 40% ikke betales innen forfallsdato, kan Advira AS kreve forskuddsbetaling for både support- og driftsavtale før all arbeid påbegynnes.

Endringsarbeid og tilleggsarbeid faktureres helhetlig ved godkjennelse av tilbud.

I tilfeller en Kunde ikke er søkegod, gjelder forskuddsbetaling på alt som bestilles fra ADVIRA AS.

Dersom ADVIRA AS oversender grafisk design, hjemmeside eller annet til Kunden til gjennomgang, eller dersom Kunden ønsker endringer som avviker fra tilbudet, så må ADVIRA AS ha beskjed om dette innen 7 kalenderdager etter oversendelse. Dersom det ikke gis tilbakemelding innen nevnte frist, har ADVIRA AS rett til å fakturere restbeløpet. Kunden kan kontakte ADVIRA AS innen utløpet av 7 dagers fristen for anmodning om utsettelse av tilbakemelding. ADVIRA AS gir slik utsettelse dersom anmodningen om utsettelse har sin begrunnelse i selve utarbeidelses- eller endringsprosesser for det bestilte arbeid. ADVIRA AS har rett til å kreve betaling for det leverte, uavhengig av ønske om endringer eller tilleggsarbeid fra Kundens side, dersom det leverte er i tråd med det aksepterte tilbud. ADVIRA AS har rett til å stanse tilleggs- og endringsarbeider ved manglende betaling.

Dersom levering i henhold til det aksepterte tilbud avvises eller ikke ønskes benyttet, så har det likevel funnet sted levering som ADVIRA AS har rett til å kreve betaling for.

Faktura oversendes elektronisk. Ved oversendelse av faktura på papir, beregnes et fakturagebyr.

Når restbeløpet er betalt gis Kunden tilgang til den ferdige hjemmesiden/designet eller annet grafisk design.

Ved bestilling av grafisk design og/eller trykksaker, faktureres hele beløpet ved godkjennelse av tilbud.

Ved manglende rettidig betaling av de siste del av bestillingen, har ADVIRA AS tilbakeholdsrett til det bestilte. Bruk av tilbakeholdsretten medfører ikke fritak for betalingsplikten. ADVIRA AS har rett til å beregne seg en forsinkelsesrente på kravet, beregnet etter forsinkelsesrentelovens til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats, fra forfall og til betaling skjer. Ved inkasso og/eller tvangsinndrivelse vil det påløpe kostnader etter de til enhver tid lovgitte satser. Ved betaling vil Kunden motta det ferdige resultatet av bestillingen.

Kunde har ikke rett til å bringe krav vedrørende andre leveranser til motregning i ADVIRA AS krav på betaling av kjøpesummen.

Ved reklamasjon eller forsinkelse er Kunde uansett forpliktet til å betale ADVIRA AS kjøpesummen for den øvrige del av leveransen rettidig og uten adgang til motregning.

Ethvert tilsagn eller løfte til Kunde om rabatt, bonus eller annen fordel, er betinget av at Kunde betaler rettidig ethvert beløp som Kunde måtte skylde ADVIRA AS. Ethvert tilsagn om rabatt, bonus eller lignende bortfaller ved forsinket betaling.

Dersom ADVIRA AS i henhold til særskilt avtale har tilbudt Kunde å avregne visse rabatter, prisbeskyttelse m.v. (claims) som Kunde har avtalt med ADVIRA AS leverandør, har ikke Kunde rett til under noen omstendighet å tilbakeholde eller motregne slike beløp i noe beløp som denne måtte være eller bli ADVIRA AS skyldig.

5. Levering, risikoens overgang

Levering av trykksaker gjøres FOB. Risikoen for trykksaker går over til Kunde ved overlevering til befrakter av varene.

ADVIRA AS har rett til å sende delleveranser uavhengig av om Kunden har valgt dette. Delleveranser kan fremkomme bl.a. i tilfeller der ADVIRA AS sender direkte fra underleverandør.

6. Leveringstid og forsinkelse

Enhver angivelse av leveringstiden er skjønnsmessig fastsatt og omtrentlig.

ADVIRA AS har ved force majeure rett til å utsette levering, se pkt. 8.

I tilfelle forsinkelse er Kunde ikke berettiget til å heve kjøpet, med mindre forsinkelsen er vesentlig.

Kunde har ikke krav på erstatning ved forsinkelse, med mindre forsinkelsen skyldes forsettlighet eller grov uaktsomhet hos ADVIRA AS. Ved forsinkelse gjelder bestemmelsen i pkt. 10 tilsvarende.

7. Bruksrett og eiendomsrett til immaterielle rettigheter

Dersom Kunde skal videreselge bruk av immaterielle rettigheter, er Kunden forpliktet til i sine leveringsvilkår mot Sluttkunde å innta bestemmelser som dekker de forhold som er omhandlet i dette punkt 7.

Opphavsrett til ideer, konsepter, fremstillinger, figurer, bilder og sammensetninger av slike m.v. oppstår under utarbeidelsen av leveransen hos ADVIRA AS. ADVIRA AS er eier av slike opphavsretter, og disse immaterielle rettigheter til leveransen blir ikke overdratt til Kunde ved levering. Sluttkunden gis fortrinnsrett til kjøp av disse rettighetene fra ADVIRA AS.

Kunde overtar ved denne Avtale full og eksklusiv bruksrett til leveransen (inklusive bruk av det som er opphavsrettslig beskyttet) på leveringstidspunktet. Kunden har ikke rett til, uten skriftlig avtale med ADVIRA AS, å foreta endringer av leveransen, eller engasjere andre enn ADVIRA AS til å foreta slike endringer eller bearbeidelser. Kunden har heller ikke rett til å kopiere hele eller deler av leveransen for å bruke dette i andre sammenhenger enn det leveransen er forutsatt brukt til ved bestilling. Det vises her til åndsverkslovens regler.

ADVIRA AS utpeker, de nødvendige opplysningene om dette.

8. Force majeure

ADVIRA AS har rett til etter eget valg enten å heve en avtale med Kunde eller utsette tidspunktet for levering, og er for øvrig fri for ansvar for enhver manglende, mangelfull eller forsinket levering, som helt eller delvis skyldes omstendigheter som ADVIRA AS ikke er herre over (force majeure), herunder, men ikke begrenset til opprør, uroligheter, krig, brann, endringer i lover og forskrifter eller i praktiseringen av disse, streik, lockout, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, vareknapphet, sykdom, forsinkelse eller mangler ved leveranser fra leverandør eller andre forhold som ADVIRA AS ikke har kontroll over.

I tilfelle av force majeure kan Kunde ikke, i tilfelle ADVIRA AS hever av avtalen eller beslutter utsatt levering, gjøre misligholdsbeføyelser av noen art gjeldende. Kunde kan således ikke heve handelen, kreve prisavslag, naturaloppfyllelse eller erstatning av noen art.

9. Garanti, ansvar og reklamasjon

ADVIRA AS er ansvarlig for feil, mangler eller annen svikt ved leveranse i den utstrekning leveransen ikke er i tråd med bekreftet tilbud (nedenfor benevnt "mangel"). ADVIRA AS avgir ingen separat garanti og har intet ansvar utover hva som følger av slik mangel, med mindre annet følger av preseptorisk lov.

Kunde er forpliktet til å undersøke leveransen straks ved mottagelse. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig og være ADVIRA AS i hende innen 5 dager fra Kundes mottakelse av leveransen.

Såfremt leveransen er beheftet med en mangel som ikke kunne konstateres ved den i forrige ledds foreskrevne undersøkelse, er Kunde forpliktet til å reklamere innen 5 dager fra mangelen ble eller burde vært oppdaget.

10. Krav ved mangler

I tilfelle av rettidig og berettiget reklamasjon har ADVIRA AS rett, men ikke plikt til - innenfor en periode av 3 måneder fra reklamasjonens mottagelse - å avhjelpe mangelen. Avhjelp kan bl.a. skje ved retting eller omlevering. Kunde kan ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor ADVIRA AS , herunder heve kjøpet, kreve prisavslag eller erstatning, såfremt ADVIRA AS tilbyr avhjelp i overensstemmelse med forrige ledd.

Kunde har for øvrig kun krav på erstatning såfremt mangelen skyldes forsømmelse hos ADVIRA AS.

ADVIRA AS er i intet tilfelle erstatningsansvarlig for indirekte tap, følgeskader, driftstap, avsavnstap, tapt fortjeneste eller skade på person eller ting som følge av kontraktsbrudd. ADVIRA AS samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til den avtalte kjøpesum for det produktet mangelen knytter seg til.

11. Produktansvar

Hvis det solgte produkt volder skade og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente, er ADVIRA AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av produktansvarsloven.

ADVIRA AS er ikke ansvarlig for skader på fast eiendom eller løsøre, med mindre annet følger av preseptoriske regler.

I tilfelle Kunde måtte reise berettiget krav som følge av person- eller tingsskade overfor ADVIRA AS, enten dette skyldes skade hos Kunde eller er oppstått som følge av at Kunde er blitt møtt med krav om produktansvar fra tredjemann, gjelder bestemmelsen i pkt. 12, femte ledd siste punktum tilsvarende i den utstrekning ikke annet følger av preseptorisk lovgivning.

I tilfelle ADVIRA AS måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, herunder Kundes ansatte, gjelder reglene i dette punkt 11 tilsvarende, slik at Kunde er forpliktet til å holde ADVIRA AS skadesløs i samme omfang, som ADVIRA AS ansvar er begrenset overfor Kunde.

Hvis Kunde skulle bli møtt med krav fra tredjemann om produktansvar i anledning av produkter levert fra ADVIRA AS, er Kunde forpliktet til straks å gi ADVIRA AS skriftlig meddelelse om dette samt løpende holde ADVIRA AS underrettet om sakens forløp. Kunde er herunder blant annet forpliktet til å gi ADVIRA AS kopi av alle relevante dokumenter vedrørende saken. Kunden skal til enhver tid gi ADVIRA AS eller den ADVIRA AS utpeker anledning til å lede forhandlingene med tredjemann. Om Kunde ikke overholder denne bestemmelsen, taper Kunde ethvert krav mot ADVIRA AS i anledning saken.

Søksmål som springer ut av krav om produktansvar, kan av ADVIRA AS anlegges mot Kunde ved samme domstol som behandler tredjemanns produktansvarssak mot ADVIRA AS.

12. Retur av leveransen ved reklamasjon

Ved reklamasjon på trykksaker har ADVIRA AS rett til, dersom ADVIRA AS benytter seg av sin rett til avhjelp, å kreve at leveransen skal returneres før avhjelpsprodukter settes i produksjon.

Ved rettmessig reklamasjon av web-sider avtaler ADVIRA AS og Kunde hvordan dette skal håndteres i det enkelte tilfelle.

13. Kataloger, beskrivelser m.v.

Kunde plikter straks å orientere ADVIRA AS om opplysninger presentert på ADVIRA AS hjemmesider, ved internetthandel eller andre steder som Kunden vet eller bør vite er uriktige. Kunden kan ikke bygge rett på uriktige opplysninger.

Enhver opplysning i katalog, beskrivelse, annonse eller annet fra ADVIRA AS eller en av ADVIRA AS forretningsforbindelser angående vekt, dimensjoner, kapasitet, tekniske data eller annet er å betrakte som orienterende, og er kun forpliktende i det omfang det uttrykkelig henvises til den i tilbud og/eller ordrebekreftelse.

Spesifikke krav fra Kunde er kun bindende i den utstrekning de er skriftlig bekreftet av ADVIRA AS .

14. Kredittsjekk

ADVIRA AS forbeholder seg retten til å utføre en kredittsjekk av Kunder før en avtale inngås. Dersom tilbud godkjennes av Kunde før en kredittsjekk har blitt foretatt, har ADVIRA AS rett til å avvise en bekreftelse dersom Kundens økonomiske situasjon tilsier at Kunden ikke er søkegod. Slik avvisning skal i så tilfelle skje innen 7 dager etter mottatt godkjennelse av tilbud.

15. Informasjon til Kundes Kunde

Kunde forplikter seg til å informere sine Kunder om de vilkår i denne avtalen som får eller vil kunne få betydning for deres kjøp av, anvendelse av eller disposisjon over leveransen, herunder patent og opphavsrettigheter, eventuelle garantier gitt av produsent og at Kunde, ikke ADVIRA AS, behandler Kunders reklamasjoner, se bl.a. vilkårenes pkt. 9.

Bruken av leveransen kan være underlagt restriksjoner med hensyn til anvendelse i f.eks. kjernekraftanlegg og lignende. Ved kjøp til slik bruk er Kunde forpliktet til å innhente nærmere opplysninger fra ADVIRA AS .

16. Delvis ugyldighet

Såfremt en eller flere av bestemmelsene i nærværende avtale kjennes ugyldige, ulovlige eller ugjennomførlige, skal ingen av de øvrige bestemmelsers gyldighet, lovlighet og gjennomførbarhet påvirkes eller forringes av dette.

17. Foreldelse av krav

Fra og med 1 år etter datoen for inngåelse av avtale mellom ADVIRA AS og Kunde (bestillingen), kan Kunde ikke reise krav av noen art i anledning av avtalen overfor ADVIRA AS. Denne regel går foran andre regler i denne avtale.

18. Fravikelse

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan ikke fravikes uten uttrykkelig skriftlig avtale partene imellom som spesifiserer eventuelle avvik.

19. Tvister

Ethvert spørsmål om inngåelsen, forståelsen og/eller oppfyllelsen av avtalen samt ethvert spørsmål vedrørende ADVIRA AS og Kundes øvrige rettsforhold, skal avgjøres etter norsk rett. Rett verneting er Oslo tingrett.